Nr 67/2015  | 28-04-2015

Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy w 2015 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanowiło przeznaczyć kwotę 705 719 950,65 PLN na wypłatę dywidendy (1,65 PLN na 1 akcję). Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło 16 czerwca 2015 roku jako dzień dywidendy oraz 8 lipca 2015 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. postanowiło pokryć stratę netto poniesioną przez PKN ORLEN S.A. w roku obrotowym 2014 w wysokości 4 671 826 145,06 PLN z kapitału zapasowego Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.