Nr 84/2015  | 01-06-2015

Otwarcie postępowania likwidacyjnego EkoNaft sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 1 czerwca 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EkoNaft sp. z o.o. („EkoNaft”) z siedzibą w Trzebini podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki EkoNaft z dniem 1 czerwca 2015 roku oraz o powołaniu na likwidatora EkoNaft Pana Rafała Zaborskiego. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony w sądzie rejestrowym w Krakowie.

Celem działalności EkoNaft było świadczenie usług w zakresie ochrony środowiska obejmujących m.in. czyszczenie instalacji przemysłowych, transport odpadów oraz usuwanie zanieczyszczeń, a także świadczenie usług laboratoryjnych. W ramach restrukturyzacji Grupy Kapitałowej ORLEN, w 2014 roku nastąpiła sprzedaż dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki EkoNaft i od tego momentu EkoNaft nie prowadzi podstawowej działalności operacyjnej.

ORLEN Południe S.A. posiada 100% udziałów w EkoNaft. PKN ORLEN S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN Południe S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.