Nr 98/2015  | 26-06-2015

Otwarcie postępowania likwidacyjnego ORLEN International Exploration & Production Company BV

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 26 czerwca 2015 roku podjęta została uchwała wspólników spółki ORLEN International Exploration & Production Company BV z siedzibą w Amsterdamie, o jej rozwiązaniu z dniem 26 czerwca 2015 roku oraz o powołaniu na likwidatora spółki Grzegorza Dereckiego. Uchwała wymaga zarejestrowania przez Izbę Handlową w Amsterdamie.

ORLEN International Exploration & Production BV była spółką powołaną w celach holdingowych na potrzeby projektu poszukiwawczo-wydobywczego na szelfie łotewskim. W związku z zamknięciem projektu dalsze utrzymywanie spółki stało się bezzasadne.

ORLEN Upstream Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN International Exploration & Production BV. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream Sp. z o.o.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.