Nr 71/2015  | 30-04-2015

PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company drugi aneks do umowy na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 30 kwietnia 2015 roku PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company, Moscow, Russia drugi aneks („Aneks") do umowy zawartej 21 czerwca 2013 roku na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.

Aneks przewiduje zwiększenie wolumenów dostaw ropy naftowej typu REBCO do Unipetrol RPA, s.r.o. o około 120 tys. ton miesięcznie. Aneks obowiązuje od 1 maja 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Na dzień zawarcia Aneksu przewidywana łączna wartość dostaw, określonych w Aneksie, do 30 czerwca 2016 roku wynosi około 0,7 mld USD (czyli około 2,6 mld PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z 30 kwietnia 2015 roku).

Konieczność zabezpieczenia dodatkowych dostaw surowca do Unipetrol RPA, s.r.o. wynika ze zwiększenia dzisiaj udziału Unipetrol a.s. w kapitale zakładowym rafinerii Česká Rafinérská a.s. do 100%.

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol as. PKN ORLEN SA posiada około 63% udziałów w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Patrz także: raport bieżący nr 229/2013 z 21 czerwca 2013 roku oraz 101/2014 z 28 marca 2014 roku.

Powyższy Aneks do umowy spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.