Nr 96/2015  | 25-06-2015

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą BP

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 25 czerwca 2015 roku ORLEN Deutschland GmbH („ORLEN Deutschland”), spółka zależna PKN ORLEN S.A., podpisał umowę roczną z BP Europe SE, spółką należącą do grupy BP. Na podstawie umowy BP Europe SE dostarcza paliwa dla stacji ORLEN Deutschland w Niemczech do 31 grudnia 2015 roku. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 1,22 mld EUR (czyli około 5,07 mld PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z 25 czerwca 2015 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy BP w okresie od 13 stycznia 2015 roku do 25 czerwca 2015 roku wynosi około 5,55 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą BP zawierane były na zakup i sprzedaż produktów oraz zakup ropy naftowej.


PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Deutschland.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.