Nr 95/2015  | 24-06-2015

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Glencore

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 23 czerwca 2015 roku w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN została zawarta umowa ze spółką z grupy Glencore. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Glencore w okresie od 15 października 2014 roku do 24 czerwca 2015 roku wynosi około 1,8 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Glencore zawierane były na zakup ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Glencore w okresie od 15 października 2014 roku do 24 czerwca 2015 roku jest umowa z 28 października 2014 roku o wartości około 208 mln PLN zawarta pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Glencore Energy UK Ltd., London, United Kingdom dotycząca dostaw ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.