Nr 83/2015  | 28-05-2015

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Lukoil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 27 maja 2015 roku w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN została zawarta umowa ze spółką z grupy Lukoil. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Lukoil w okresie od 13 stycznia 2015 roku do 28 maja 2015 roku wynosi około 1,73 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Lukoil zawierane były na sprzedaż produktów i zakup ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Lukoil w okresie od 13 stycznia 2015 roku do 28 maja 2015 roku jest umowa z 15 stycznia 2015 roku o wartości około 525 mln PLN zawarta pomiędzy AB ORLEN Lietuva i UAB Lukoil Baltija dotycząca sprzedaży benzyny i oleju napędowego w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.