Nr 114/2015  | 01-08-2015

Otwarcie postępowania likwidacyjnego Pro-Lab sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 1 sierpnia 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Pro-Lab sp. z o.o. („Pro-Lab”) z siedzibą we Włocławku podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki Pro-Lab z dniem 1 sierpnia 2015 roku oraz o powołaniu na likwidatora spółki Pro-Lab Pana Jacka Rosiaka. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony w sądzie rejestrowym w Toruniu 3 sierpnia 2015 roku.

Przedmiotem działalności Pro-Lab było wykonywanie badań laboratoryjnych głównie w zakresie: ochrony środowiska, środowiska pracy, badań tworzyw sztucznych oraz badań rolniczo-ogrodniczych. Ponadto Pro-Lab zajmował się produkcją i sprzedażą specjalistycznych nawozów.

W ramach restrukturyzacji Grupy Kapitałowej ORLEN, w 2014 roku nastąpiła sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki Pro-Lab i od tego momentu Pro-Lab nie prowadzi podstawowej działalności operacyjnej.

ANWIL S.A. posiada 99,99% udziałów w Pro-Lab. PKN ORLEN S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ANWIL S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.