Nr 134/2015  | 23-09-2015

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Trafigura

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 22 września 2015 roku w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN została zawarta umowa ze spółką z grupy Trafigura. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Trafigura w okresie od 18 kwietnia 2015 roku do 23 września 2015 roku wynosi około 1,2 mld PLN. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Trafigura w okresie od 18 kwietnia 2015 roku do 23 września 2015 roku wynosi około 1 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Trafigura zawierane były na sprzedaż produktów i zakup ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Trafigura w okresie od 18 kwietnia 2015 roku do 23 września 2015 roku jest umowa z 6 maja 2015 roku o wartości około 544 mln PLN zawarta pomiędzy AB ORLEN Lietuva i Trafigura Pte. Ltd. dotycząca sprzedaży benzyn w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.