Nr 135/2015  | 23-09-2015

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Gunvor

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 23 września 2015 roku w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN zostały zawarte umowy ze spółką z grupy Gunvor. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Gunvor w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 1,1 mld PLN. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Gunvor w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 1,3 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Gunvor zawierane były na sprzedaż produktów i zakup ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Gunvor w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 6 maja 2015 roku o wartości około 428 mln PLN zawarta pomiędzy AB ORLEN Lietuva i Gunvor S.A. dotycząca sprzedaży ciężkiego oleju opałowego (HSFO) w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.