Nr 118/2015  | 12-08-2015

Wykup zapasów obowiązkowych ropy naftowej utrzymywanych przez Cranbell Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 12 sierpnia 2015 roku wykonał opcję wcześniejszego odkupu zapasów obowiązkowych ropy naftowej, sprzedanych spółce Cranbell Sp. z o.o. („Cranbell”) 26 czerwca 2014 roku.

W związku z powyższym 12 sierpnia 2015 roku PKN ORLEN S.A. rozwiązał umowę zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej („Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów”), jaką zawarł ze spółką Cranbell 26 czerwca 2014 roku oraz odkupił ropę naftową posiadaną przez Cranbell. Wartość transakcji wyniosła około 301 mln USD (czyli około 1 137 mln PLN). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe. W dniu zawarcia Umowy utworzenia i utrzymywania zapasów PKN ORLEN S.A. zabezpieczył cenę odkupu ropy naftowej kontraktem terminowym. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej powiększy cenę zakupu surowca o około 406 mln USD (czyli około 1 536 mln PLN). W wyniku tych działań PKN ORLEN S.A. rozpozna w drugiej połowie 2015 roku zakup ropy naftowej o wartości łącznie około 707 mln USD (czyli około 2 673 mln PLN).

Przekazanie środków przez PKN ORLEN S.A. i przeniesienie własności surowca na Spółkę nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2015 roku. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej nastąpi w dniu 14 sierpnia 2015 roku.

Dodatkowo, w trakcie trwania Umowy utworzenia i utrzymywania zapasów Cranbell ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN S.A. z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów.

Wszystkie kwoty podane w niniejszym komunikacie nie uwzględniają podatku VAT i zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 12 sierpnia 2015 roku.

Cranbell jest spółką specjalnego przeznaczenia, której właścicielem w 19% jest RBS Investments Netherlands B.V. oraz w 81% holenderska spółka Cranbell B.V. Cranbell zawiera w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową.

Patrz także: raport bieżący nr 219/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).


Zarząd PKN ORLEN S.A.