Nr 151/2015  | 22-10-2015

Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2015 roku wg segmentów działalności oraz wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na te wyniki finansowe

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje w załączeniu:
- dane finansowo-operacyjne za 3. kwartał 2015 roku według segmentów działalności;
- informację na temat wpływu wyceny zapasów metodą „ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” (LIFO) na jednostkowe wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za 3. kwartał 2015 roku;
- prezentację zawierającą komentarz do wyników za 3. kwartał 2015 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

Zarząd PKN ORLEN S.A.