Nr 178/2015  | 30-12-2015

PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company aneks do umowy na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 30 grudnia 2015 roku PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company, Moscow, Russia aneks do umowy („Aneks”), zawartej 1 lutego 2013 roku, na dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN S.A. w ilości od 18 mln ton do 25,2 mln ton. Dostawy będą realizowane od 1 lutego 2016 roku do 31 stycznia 2019 roku.

Przewidywana maksymalna wartość dostaw, w obecnych warunkach rynkowych, do 31 stycznia 2019 roku wyniesie około 26 mld PLN.

Powyższy Aneks spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 47/2013 z 1 lutego 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.