Nr 177/2015  | 23-12-2015

PKN ORLEN S.A. podpisał z Tatneft Europe AG umowę na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 23 grudnia 2015 roku PKN ORLEN S.A. podpisał z Tatneft Europe AG, Switzerland umowę („Umowa”) na dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN S.A. w ilości od 3,6 mln ton do 7,2 mln ton. Dostawy będą realizowane w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.

W Umowie ustalono poziom odszkodowań umownych (ang. liquidated damages) w wysokości nieprzekraczającej około 2 mln PLN miesięcznie.

Przewidywana maksymalna wartość dostaw do 31 grudnia 2018 roku wyniesie około 7,4 mld PLN.

Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.