Nr 170/2015  | 15-12-2015

Rozliczenie wezwania na akcje FX Energy

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 15 grudnia 2015 roku spółka specjalnego przeznaczenia („SPV”) powołana przez ORLEN Upstream Sp. z o.o. („ORLEN Upstream”) nabyła 67,3% akcji zwykłych FX Energy, Inc ("FX Energy") w wyniku rozliczenia wezwania ogłoszonego przez SPV w dniu 27 października 2015 roku.

Akcjonariusze FX Energy otrzymali 1,15 USD (czyli około 4,56 PLN) w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą. Łączna kwota zapłacona dzisiaj za 67,3% akcji zwykłych FX Energy wyniosła 42,5 mln USD (czyli około 168,7 mln PLN).

SPV, dążąc do nabycia 100% akcji zwykłych FX Energy, ogłosiła dodatkowy termin na zgłoszenie do wykupu akcji FX Energy przez akcjonariuszy, którzy nie odpowiedzieli dotychczas na wezwanie.

Transakcja nabycia akcji FX Energy przez SPV uzyskała jedyną wymaganą dla niej zgodę urzędu antymonopolowego w Polsce (UOKiK).

Zamknięcie transakcji planowane jest w czwartym kwartale 2015 roku, ale nie później niż do końca pierwszego kwartału 2016 roku.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream. ORLEN Upstream posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym SPV, za pośrednictwem której transakcja jest realizowana.

Wszystkie kwoty w PLN zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 14 grudnia 2015 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 145/2015 z dnia 13 października 2015 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

Zarząd PKN ORLEN S.A.