Nr 160/2015  | 20-11-2015

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Mercuria

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 20 listopada 2015 roku w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN została zawarta umowa ze spółką z grupy Mercuria. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Mercuria w okresie od 24 czerwca 2015 roku do 20 listopada 2015 roku wynosi około 2,1 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Mercuria zawierane były na zakup ropy naftowej oraz paliwa gazowego.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Mercuria w okresie od 24 czerwca 2015 roku do 20 listopada 2015 roku jest umowa roczna z 20 listopada 2015 roku o wartości około 520 mln PLN zawarta pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Mercuria Energy Trading SA dotycząca zakupu paliwa gazowego.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.