Nr 146/2015  | 13-10-2015

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Socar

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 12 października 2015 roku w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN została zawarta umowa ze spółką z grupy Socar. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Socar w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 1,7 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Socar zawierane były na zakup ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Socar w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 17 listopada 2014 roku o wartości około 170 mln PLN, zawarta pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Socar Trading S.A. dotycząca dostaw ropy do PKN ORLEN S.A.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.