Nr 140/2015  | 02-10-2015

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Vitol

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 2 października 2015 roku w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN została zawarta umowa ze spółką z grupy Vitol. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Vitol w okresie od 1 sierpnia 2015 roku do 2 października 2015 roku wynosi około 1,76 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Vitol zawierane były na zakup ropy naftowej i gazu.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Vitol w okresie od 1 sierpnia 2015 roku do 2 października 2015 roku jest umowa z 30 września 2015 roku o wartości około 520 mln PLN, zawarta pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Vitol S.A., dotycząca dostaw gazu do PKN ORLEN S.A.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.