Nr 172/2015  | 16-12-2015

Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. odwołała Pana Dariusza Jacka Krawca z Zarządu PKN ORLEN S.A. i jednocześnie powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Wojciecha Jasińskiego, na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.

Pan Wojciech Jasiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1972 r.).

Doświadczenie zawodowe:
• 1972 - 1983 - zatrudniony w Płocku (m.in. w NBP Odział w Płocku, w Urzędzie Miejskim);
• 1983 - 1986 - radca prawny, m.in. w Izbie Skarbowej w Płocku;
• 1990 - 1991 - Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w woj. płockim;
• 1992 - 1994 - dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie;
• 1994 - 1997 - dyrektor Zespołu Finansów i Budżetu, a następnie dyrektor Departamentu Budżetu Państwa w NIK;
• 1997 - 2000 członek zarządu, następnie prezes zarządu warszawskiej spółki Srebrna;
• 09.2000 – 07.2001 wiceminister sprawiedliwości;
• od 2001 poseł na Sejm RP (IV, V, VI i VII kadencji):
- 2002 – 2005 - Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej,
- 2007 – 2015 – Przewodniczący Komisji Gospodarki,
- 2005 – 2006, 2015 – Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych,
- członek sejmowej Komisji Skarbu Państwa;
• 02.2006 - 10.2007 - Minister Skarbu Państwa.

W latach 1998 – 2000 był członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

Pan Wojciech Jasiński oświadczył, że z dniem objęcia funkcji Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Jasiński złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.