Nr 4/2016  |  11-01-2016

PKN ORLEN S.A. podpisał z BP Europa umowę na sprzedaż paliw

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 11 stycznia 2016 roku w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN została zawarta umowa ze spółką z grupy BP. Na podstawie zawartej dzisiaj umowy rocznej pomiędzy PKN ORLEN S.A. i BP Europa SE, oddział w Polsce („BP Europa”), PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce BP Europa benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 4,5 mld PLN.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy BP w okresie od 26 czerwca 2015 roku do 11 stycznia 2016 roku wynosi około 5,8 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą BP zawierane były na zakup ropy naftowej oraz zakup i sprzedaż produktów.


Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.