Nr 22/2016  |  08-02-2016

Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2016 roku odwołała Pana Marka Podstawę z Zarządu PKN ORLEN S.A. i jednocześnie powołała Pana Mirosława Kochalskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Pana Zbigniewa Leszczyńskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.


Pan Mirosław Kochalski

Wykształcenie:
2000 – 2001 - SGH w Warszawie „Zarządzanie wartością firmy” (studia podyplomowe) 
1992 – 1994 - Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (stacjonarne studia podyplomowe) 
1984 – 1989 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – mgr historii

Odbyte kursy i szkolenia:
Egzamin dla członków Rad Nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa
Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rad nadzorczych 
Obowiązki informacyjne spółek publicznych. Raporty bieżące, poufność informacji w publicznym obrocie papierami wartościowymi 
Szkolenie strategiczne kadry administracji rządowej
Private Sector Contracting for Public Services - Washington D.C. 

Doświadczenie zawodowe:
Sektor prywatny:
12/2015 – obecnie - PKN ORLEN S.A., Doradca Prezesa Zarządu 
02/2010 – 06/2010 - Managing Director Coifer Impex SRL w Bukareszcie
2006 – 2008 - Prezes Zarządu Ciech S.A. 
1999 – 2002 - PKN ORLEN S.A., Dyrektor Biura Dostaw i Zakupów Pozapaliwowych
Sektor publiczny:
2012 – 2015 - Dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
2003 – 2006 - Samorząd Miasta Stołecznego Warszawy: 
o 11/2005 – 07/2006 - p.o. Prezydenta m.st. Warszawy/Sekretarz Miasta/Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
o 2003 – 2005 - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych
1995 – 1999: Urząd Zamówień Publicznych:
o 1997 – 1999 - Dyrektor Generalny 
o 1996 – 1997 - Dyrektor Zespołu Szkoleń i Promocji 
o 1995 - Dyrektor Biuletynu Zamówień Publicznych
1994 – Urząd Rady Ministrów - główny specjalista 

Rady Nadzorcze i organy doradcze:
2007 – 2008 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Narodowego Centrum Sportu Spółka z o.o. 
2007 – 2008 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna
2006 - 2008 - Członek Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory”
2006 - 2008 - Przewodniczący Rady Nadzorczej IZCH Soda-Mątwy S.A.
2006 – 2008 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej JZS Janikosoda S.A.
2004 – 2008 - Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
2004 – 2007 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A.
2001 – 2002 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Orlen Budonaft sp. z o.o.


Pan Zbigniew Leszczyński

Wykształcenie:
09/2006 - 06/2007 - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Zarządzanie projektami (studia podyplomowe)
09/2005 - 06/2006 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych (studia podyplomowe)
09/2003 - 06/2004 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zarządzanie spółką na rynku Unii Europejskiej (studia podyplomowe)
09/2001 - 06/2003 - Uniwersytet Warszawski, Rachunkowość i finanse (studia magisterskie) 

Kursy, szkolenia i certyfikaty: 
11/2010 - Public relations firmy i współpraca z mediami
10/2007 - Zarządzanie zmianą
07/2007 - Zarządzanie projektami
09/2005 - Doskonalenie komunikacji wewnętrznej
04/2004 – Uprawnienia członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Doświadczenie zawodowe:
12/2014 – obecnie - Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
07/2014 – obecnie - Wiceprezes Zarządu Fundacji Warsaw Institute (ekspert w zakresie nafty, górnictwa, gazu i energetyki)
11/2013 - 12/2014 - Właściciel firmy LVL Zbigniew Leszczyński (działalność gospodarcza w zakresie doradztwa, nadzoru, prowadzenia projektów)
04/2013 - 10/2013 - Kompania Węglowa S.A., Dyrektor Pionu ds. Sprzedaży i Marketingu
02/2012 - 04/2013 - Właściciel firmy LVL Zbigniew Leszczyński 
07/2010 - 01/2011 - Prezes Zarządu Wisła Płock S.A.
01/2009 - 07/2010 - PKN ORLEN S.A., Kierownik Działu Kanałów Dystrybucji i Administracji Sprzedaży
04/2008 - 01/2009 - Prezes Zarządu Rynex Sp. z o.o.
06/2007 - 04/2008 - ORLEN - PetroCentrum Sp. z o.o., Kierownik Działu Administracji Sprzedaży i Informatyki 
01/2001 - 05/2007 - ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o., Kierownik Działu Rozliczania Stacji Paliw 

Rady Nadzorcze i organy doradcze:
05/2013 - 09/2013 - Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 
10/2010 - 03/2011 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
07/2006 - 06/2008 - Sekretarz Rady Nadzorczej Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
07/2005 - 07/2006 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.

Panowie Mirosław Kochalski i Zbigniew Leszczyński oświadczyli, że z dniem powołania do pełnienia  funkcji, na które zostali powołani nie będą wykonywali innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będą uczestniczyli w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej, nie będą członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będą uczestniczyli w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Panowie złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.