Nr 15/2016  |  28-01-2016

Odwołanie Pana Remigiusza Nowakowskiego z Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 28 stycznia 2016 roku Minister Skarbu Państwa w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki odwołał z dniem 28 stycznia 2016 roku Pana Remigiusza Nowakowskiego ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.