Nr 17/2016  |  29-01-2016

Zmiany w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 29 stycznia 2016 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panów Adama Ambrozika, Cezarego Banasińskiego, Grzegorza Borowca, Cezarego Możeńskiego i Leszka Jerzego Pawłowicza oraz powołało do Rady Nadzorczej Pana Mateusza Henryka Bochacika, Pana Adriana Dworzyńskiego, Panią Agnieszkę Krzętowską, Pana Remigiusza Nowakowskiego i Pana Arkadiusza Siwko.

 
Mateusz Henryk Bochacik
 
Absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2013 r. zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.
 
Z zawodu adwokat, prowadzi własną kancelarię adwokacką w Krakowie specjalizującą się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. W toku swojej praktyki reprezentował podmioty zarówno publiczne jak i prywatne m.in. spółki prawa handlowego, samorządy terytorialne oraz dziennikarzy. Łącznie sprawował zastępstwo procesowe w kilkudziesięciu sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.
 
Pełnił także funkcje asystenta ministra-koordynatora służb specjalnych i posła na Sejm RP Zbigniewa Wassermanna oraz dyrektora jego biura poselskiego (lata 2007-2010). W latach 2010-2013 był asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Kowala. 
 
Adrian Dworzyński
 
Wybrane doświadczenie zawodowe
2014 – obecnie Adrian Dworzyński Kancelaria Radcy Prawnego – obsługa prawna przedsiębiorców 
2013 – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Dyrektor  Departamentu Prawnego  –  obsługa prawna  Grupy Kapitałowej
2007-2012 – Polkomtel S.A. Dyrektor Biura Prawnego, następnie Dyrektor Departamentu Prawnego i Regulacji 
2006-2007 – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dyrektor Biura Prawa i Ustroju – legislacja oraz obsługa prawna Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2003-2005 – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Zastępca Dyrektora  następnie  Dyrektor Biura Prawnego
1997-2002 – Andrzej Żebrowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa 
Prawnik – obsługa prawna dużych firm, w szczególności banków 
 
Pozostała działalność
Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych w Warszawie
2010-2013 – Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
2003-2010 – Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 
Członek Rad Nadzorczych spółek handlowych
2015 – obecnie AAT Holding (członek niezależny)
2015 – obecnie Grupa DUON SA (członek niezależny)
2013 – PGE Dom Maklerski S.A.
2013 – PGE Energia Odnawialna S.A.
2013 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TOP SERWIS Sp. z o.o.
2009-2010 – Nordisk Polska Sp. z o.o.
2006-2008 – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
2005 – Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
2003-2005 – Oczyszczalnia Ścieków Południe Sp. z o.o.
 
Wykształcenie
1998-2002 – Radca prawny, aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie
 
1992-1997 – Uniwersytet Łódzki w Łodzi Wydział Prawa i Administracji (kierunek Prawo)
 
Agnieszka Krzętowska
 
Doktor ekonomii, wykładowca akademicki. Pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. 
Przez wiele lat kierowała Zakładem Ekonomii i Prawa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.       
Kompetentna, odpowiedzialna, znakomicie zorientowana w zagadnieniach współczesnej ekonomii oraz w kierunkach rozwoju gospodarki krajowej i światowej.
Zawodowo zajmuje się zagadnieniami sytuacji finansowej przedsiębiorstw, demografią i statystyką. Takiej problematyki dotyczą także jej liczne publikacje.
Płocczanka. 
 
Remigiusz Nowakowski
 
Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, o specjalności „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalności „Prawo Handlowe”. Doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
Od grudnia 2015 Prezes Zarządu Tauron Polska Energia SA oraz członek rad nadzorczych spółek grupy kapitałowej Tauron. 
 
Od 2008 do 2015 związany z koncernem energetycznym FORTUM, pracując na różnych stanowiskach  menedżerskich. Dyrektor ds. Optymalizacji Produkcji i Zarządzania Paliwami oraz prokurent w Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., prokurent w spółkach kapitałowych grupy. W latach 2008-2012 odpowiedzialny za rozwój nowych inwestycji w budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce, w szczególności poprzez zarządzanie procesem rozwoju inwestycji CHP, uzyskanie pozwoleń administracyjnych, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, wybór dostawców głównych urządzeń technologicznych elektrociepłowni. Od grudnia 2012 do sierpnia 2015 kierował funkcją biznesową Optymalizacji Produkcji i Zarządzania Paliwami, w Dywizji Heat Fortum w Polsce, odpowiedzialny w szczególności za tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa Fortum w Polsce, koordynację procesu zakupu paliw, planowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie  analiz rynku energii i prognozowanie trendów rynkowych. Od września 2015 Head of Production Optimisation, dywizja Heat Electricity Sales and Solutions.
 
W latach 2006–2008 Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Pionu Rozwoju TAURON Polska Energia SA oraz Prezes Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA. Zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidacji spółek energetycznych tworzących grupę TAURON oraz realizacji procesu unbundlingu i utworzenia operatorów OSD w grupie TAURON.
 
W latach 2002–2006 Prezes Zarządu oraz współwłaściciel firmy konsultingowej INERCON Sp. z o.o. obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce.
 
Posiada bogate doświadczenie w obszarze przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania  i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego oraz tworzenia i realizacji strategii rozwoju w sektorach energii elektrycznej i ciepła w Polsce, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w obszarach inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych.
 
Arkadiusz Siwko
 
Arkadiusz Siwko jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kurs Maklera Papierów Wartościowych w Warszawie pod patronatem Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także kurs Doradcy Inwestycyjnego. Ponadto odbył w Waszyngtonie szkolenie w zakresie Zarządzania Kryzysowego w Strukturach Państwa pod patronatem Departamentu Stanu USA. 
 
W latach 1989-1991 związany był z Polską Akademią Nauk jako pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych. Następnie został Dyrektorem Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawując w latach 1991-1992 nadzór nad biurami administracyjnymi, koncesji, spraw prawnych i zagranicznych MSW oraz Strażą Pożarną. W 1992 r. został doradcą Ministra – Szefa Centralnego Urzędu Planowania w zakresie strategii rozwoju. W latach 1993-1996 zajmował stanowisko Prezesa Krajowego Biura Doradztwa Finansowego „Projekt”, był także Przewodniczącym Fundacji Warszawski Instytut Finansów i Spraw Międzynarodowych. W 1996 r. został doradcą prawnym Wojewody Warszawskiego do spraw reformy administracyjnej kraju. W latach 1998-2005 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Orbis S.A. W roku 2005 został doradcą Ministra Transportu i Budownictwa w zakresie transportu i rozwoju. W latach 2006-2008 był Prezesem Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, lidera rynku składowania paliw, w tym zapasów obowiązkowych i rezerw państwowych. W latach 2008 - 2013  był Dyrektorem Generalnym Krajowego Biura Doradztwa Finansowego „Projekt”. Od 2013 r. piastował stanowisko Prezesa Zarządu Instytutu Studiów Strategicznych Grosvenor House.
 
9 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Siwko został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Obecnie pełni tę funkcję jako Prezes trzyosobowego Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
 
 
Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszka Krzętowska i Panowie Mateusz Henryk Bochacik, Adrian Dworzyński i Arkadiusz Siwko złożyli pisemne oświadczenia, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. 
 
Pan Remigiusz Nowakowski wskazał w złożonym oświadczeniu, że jest członkiem organów spółek z Grupy Tauron, których działalność może być uznana za konkurencyjną wobec działalności PKN ORLEN S.A. Pan Remigiusz Nowakowski poinformował, iż uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia SA na zasiadanie w Radzie Nadzorczej Spółki. W celu uniknięcia ewentualnych konfliktów interesu Pan Remigiusz Nowakowski zobowiązał się wyłączyć z udziału w dyskusji oraz nie uczestniczyć w głosowaniach nad sprawami Spółki w zakresie działalności mogącej rodzić taki konflikt. 
 
Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 z późn. zm.).
 
Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22, § 27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.