Nr 56/2016  |  23-03-2016

Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2015 rok

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że postanowił zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, by zysk netto Spółki za 2015 rok w wysokości 1 047 519 491,84 PLN podzielić w następujący sposób:

- kwotę 855 418 122,00 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (2,00 PLN na 1 akcję),
- pozostałą kwotę w wysokości 192 101 369,84 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd PKN ORLEN S.A. proponuje 15 lipca 2016 roku jako dzień dywidendy oraz 5 sierpnia 2016 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.