Nr 102/2016  |  29-04-2016

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Total

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 29 kwietnia 2016 roku w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN została zawarta umowa ze spółką z grupy Total. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Total w okresie od 29 lipca 2015 roku do 29 kwietnia 2016 roku wynosi około 1,89 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Total zawierane były na zakup ropy naftowej oraz produktów naftowych.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Total w okresie od 29 lipca 2015 roku do 29 kwietnia 2016 roku jest umowa z 9 listopada 2015 roku o wartości około 439 mln PLN, zawarta pomiędzy ORLEN Deutschland GmbH i Total Deutschland GmbH, dotycząca zakupu produktów naftowych.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.