Nr 107/2016  |  06-05-2016

Umowa pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Saudi Aramco na dostawy ropy saudyjskiej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 maja 2016 roku podpisał umowę z Saudi Aramco z siedzibą w Dhahranie, w Arabii Saudyjskiej („Umowa”). Na podstawie Umowy Saudi Aramco będzie dostarczać do rafinerii z Grupy Kapitałowej ORLEN ropę naftową w ilości około 200 tysięcy ton miesięcznie. PKN ORLEN ma prawo wskazania każdorazowo kierunku dostaw do rafinerii z Grupy Kapitałowej ORLEN. Cena dostarczanej ropy naftowej, zgodnie z praktyką rynkową, liczona będzie z wykorzystaniem indeksu BWAVE oraz oficjalnej ceny sprzedaży, podawanej przez dostawcę w odpowiednim trybie. Umowa została zawarta na okres od 1 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i będzie automatycznie przedłużana na kolejne lata, o ile żadna ze stron jej nie wypowie zgodnie ze stosownymi zapisami umownymi.

Umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej łączna wartość obliczona wg dzisiejszej ceny rynkowej, przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.