Nr 123/2016  |  18-05-2016

Nationale-Nederlanden OFE zgłosił projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2015


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. Podjęcie uchwały w tej sprawie stanowi punkt 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., zwołanego na dzień 3 czerwca 2016 roku. Projekt uchwały i uzasadnienie do niej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Dokument ten dostępny jest także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.