Nr 132/2016  |  25-05-2016

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating dla PKN ORLEN S.A. oraz przyznał rating planowanej emisji euroobligacji

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 25 maja 2016 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”, „Agencja”) potwierdziła długoterminową ocenę kredytową PKN ORLEN S.A. na poziomie BBB- z perspektywą stabilną oraz przyznała tymczasowy rating na poziomie BBB- dla euroobligacji, w związku z planowaną emisją przez ORLEN Capital AB (publ), której gwarantem będzie PKN ORLEN S.A. Przeprowadzenie emisji euroobligacji planowane jest do końca drugiego kwartału 2016 roku. 
 
PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.
 
Patrz także: raport bieżący nr 119/2016 z 16 maja 2016 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
 
​Zarząd PKN ORLEN S.A.