Nr 134/2016  |  25-05-2016

Moody`s Investors Service przyznał rating planowanej emisji euroobligacji

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 25 maja 2016 roku agencja ratingowa Moody`s Investors Service („Moody’s”, „Agencja”) przyznała tymczasowy rating na poziomie Baa3 dla euroobligacji, w związku z planowaną emisją przez ORLEN Capital AB (publ), której gwarantem będzie PKN ORLEN S.A. Przeprowadzenie emisji euroobligacji planowane jest do końca drugiego kwartału 2016 roku.
 
PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB (publ).
 
Patrz także: raport bieżący nr 119/2016 z 16 maja 2016 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.