Nr 143/2016  |  02-06-2016

Emisja euroobligacji na kwotę 750 mln EUR w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Spółka za pośrednictwem ORLEN Capital AB (publ) („ORLEN Capital”) zakończyła proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji na następujących zasadach:

- wartość emisji 750 mln EUR (czyli około 3,3 mld PLN),
- roczny kupon 2,5%,
- data wykupu 7 czerwca 2023 roku.

PKN ORLEN S.A. będzie pełnił rolę gwaranta emisji. Warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w ciągu najbliższych dni m.in. umowy subskrypcji i umowy gwarancji oraz uzyskanie zatwierdzenia prospektu. Finalne rozliczenie transakcji planowane jest do końca następnego tygodnia, tj. do 10 czerwca 2016 roku. 

Kwota w PLN została przeliczona wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 2 czerwca 2016 roku.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Capital.

Patrz także: raport bieżący 119/2016 z dnia 16 maja 2016 roku, raport bieżący 132/2016 z dnia 25 maja 2016 roku oraz raport bieżący 134/2016 z dnia 25 maja 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.