Nr 148/2016  |  03-06-2016

Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2015 rok

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 3 czerwca 2016 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanowiło dokonać podziału zysku za rok 2015, w wysokości 1 047 519 491,84 PLN w następujący sposób:

- kwotę 855 418 122,00 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (2 PLN na 1 akcję);
- pozostałą kwotę, tj. 192 101 369,84  PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło: 
- dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2016 roku,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.