Nr 151/2016  |  06-06-2016

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. zwołanym na dzień 3 czerwca 2016 roku („ZWZ”) wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.