Nr 152/2016  |  07-06-2016

Moody`s Investors Service przyznał ostateczny rating dla euroobligacji wyemitowanych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 7 czerwca 2016 roku agencja ratingowa Moody`s Investors Service („Moody’s”, „Agencja”) przyznała euroobligacjom, wyemitowanym przez ORLEN Capital AB ostateczny rating na poziomie „Baa3”. Euroobligacje są gwarantowane przez PKN ORLEN S.A.

Rating euroobligacji jest na tym samym poziomie co długoterminowy rating PKN ORLEN S.A. otrzymany od Agencji: „Baa3”. Perspektywa ratingu Spółki jest stabilna. 

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.

Patrz także: raport bieżący nr 134/2016 z dnia 25 maja 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.