Nr 153/2016  |  07-06-2016

Fitch Ratings przyznał ostateczny rating dla euroobligacji wyemitowanych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 7 czerwca 2016 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”) przyznała euroobligacjom, wyemitowanym przez ORLEN Capital AB ostateczny rating na poziomie „BBB-”. Euroobligacje są gwarantowane przez PKN ORLEN S.A. 

Rating euroobligacji jest na tym samym poziomie co długoterminowy rating PKN ORLEN S.A. otrzymany od Agencji: „BBB-”. Perspektywa ratingu Spółki jest stabilna. 

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.

Patrz także: raport bieżący nr 132/2016 z dnia 25 maja 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.