Nr 154/2016  |  07-06-2016

Zakończenie emisji euroobligacji w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 7 czerwca 2016 roku ORLEN Capital AB zakończył proces emisji euroobligacji („Euroobligacje”), której gwarantem jest PKN ORLEN S.A. Euroobligacje otrzymały ratingi od agencji Fitch Ratings Ltd. na poziomie BBB-, a od agencji Moody`s Investors Service na poziomie Baa3.

ORLEN Capital AB odpożyczy środki pozyskane z emisji Euroobligacji do PKN ORLEN S.A.

Dealerami emisji Euroobligacji są: BNP Paribas, Société Générale Corporate & Investment Banking, Citigroup, UniCredit Bank, Santander Global Corporate Banking, ING, PKO Bank Polski S.A. natomiast Citibank, N.A., London Branch działa jako agent oraz agent płatnik.

W związku z powyższym 7 czerwca 2016 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę na udzielenie gwarancji („Gwarancja”) jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań ORLEN Capital AB wynikających z emisji Euroobligacji. 

Warunki finansowe gwarancji są następujące: 
- Gwarancja pokryje w całości wartość emisji jednak nie więcej niż do kwoty 1,1 mld EUR (czyli 4,8 mld PLN),
- Gwarancja będzie obowiązywała do czasu wykupu Euroobligacji, oraz 
- wynagrodzenie za udzieloną Gwarancję zostanie uwzględnione w wysokości oprocentowania pożyczki udzielanej PKN ORLEN S.A.

Kwoty w PLN zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 7 czerwca 2016 roku.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.

Patrz także: 119/2016 z dnia 16 maja 2016 roku, raport bieżący 132/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, raport bieżący 134/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, raport bieżący 143/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku, raport bieżący 152/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku oraz raport bieżący 153/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku.
 

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 7 oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.