Nr 168/2016  |  16-06-2016

PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company aneks do umowy na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 16 czerwca 2016 roku PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company, Moscow, Russia aneks do umowy („Aneks”), zawartej 21 czerwca 2013 roku, na dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA w Litvinowie w ilości od ok. 2,9 mln ton do ok. 5 mln ton rocznie. Dostawy będą realizowane od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku. Cena dostarczanej ropy naftowej, zgodnie z praktyką rynkową, liczona będzie z wykorzystaniem indeksu Brent Dated i dyferencjału ropy Urals. W Umowie ustalono poziom odszkodowań umownych (ang. liquidated damages).

Powyższy Aneks spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 229/2013 z 21 czerwca 2013 roku, raport bieżący nr 101/2014 z 28 marca 2014 roku oraz raport bieżący nr 71/2015 z 30 kwietnia 2015 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.