Nr 197/2016  |  19-07-2016

Zawarcie aneksu do umowy na budowę elektrowni gazowo-parowej we Włocławku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że zawarł z Konsorcjum firm (General Electric International Inc. działającym poprzez General Electric International S.A., oddział w Polsce i SNC-LAVALIN POLSKA sp. z o.o.) aneks („Aneks”) do umowy na budowę elektrowni gazowo-parowej we Włocławku („Elektrownia”). Aneks definiuje dalsze działania związane z usterkami zdiagnozowanymi podczas rozruchu. Zgodnie z Aneksem do około połowy września 2016 roku blok będzie pracował w ramach ruchu regulacyjnego, podczas którego będzie wytwarzana i sprzedawana do odbiorców energia elektryczna i para technologiczna. W kolejnych miesiącach planowany jest postój w celu przeprowadzenia napraw, oraz ponowne pomiary gwarancyjne i ruch próbny, po których to Elektrownia zostanie przez Konsorcjum przekazana PKN  ORLEN do eksploatacji. Termin oddania Elektrowni do eksploatacji przewidywany jest na pierwszy kwartał 2017 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 241/2012 z 30 listopada 2012 roku, raport bieżący nr 249/2012 z 4 grudnia 2012 roku, raport bieżący nr 129/2015 z 16 września 2015 roku oraz raport bieżący nr 181/2016 z 30 czerwca 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd PKN ORLEN S.A.