Nr 202/2016  |  01-08-2016

Zawarcie umowy na budowę instalacji metatezy w Płocku

​Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 1 sierpnia 2016 roku PKN ORLEN S.A. podpisał ze spółką ELEKTROBUDOWA SA umowę na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku („Umowa”). Szacunkowa wartość netto Umowy wynosi około 250 mln PLN i składa się z sumy: około 130 mln PLN i około 26 mln EUR, po przeliczeniu według kursu średniego z dnia 29.07.2016 roku ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
 
Budowa Instalacji Metatezy to jeden z kluczowych projektów rozwojowych PKN ORLEN S.A. w obszarze petrochemii, a jego celem jest zwiększenie produkcji propylenu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku o 100 tys. ton rocznie do poziomu 550 tys. ton. Zakończenie budowy oraz uruchomienie instalacji planowane jest w drugiej połowie 2018 roku.
 
Patrz także: raport bieżący nr 199/2016 z dnia 21 lipca 2016 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.