Nr 208/2016  |  11-08-2016

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

​Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 11 sierpnia 2016 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Asfalt Sp. z o.o. („ORLEN Asfalt”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
 
Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.
 
Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.
 
Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Asfalt zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN1277 260816 o łącznej wartości emisji 20 000 000 PLN, na którą składa się 200 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 11 sierpnia 2016 roku
- Data wykupu: 26 sierpnia 2016 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 931,30 PLN.
 
PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Asfalt.
 
Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.