Nr 233/2016  |  28-09-2016

Zgoda Zarządu PKN ORLEN S.A. na zawarcie kontraktu indywidualnego z PGNiG S.A.

PKN ORLEN S.A. informuje, że 28 września 2016 roku Zarząd PKN ORLEN S.A. wyraził zgodę na zawarcie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG S.A.”) kontraktu indywidualnego na dostawy paliwa gazowego („Kontrakt Indywidualny”).

Na podstawie Kontraktu Indywidualnego PGNiG S.A. dostarczy paliwo gazowe na potrzeby Grupy Kapitałowej ORLEN w Polsce w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2021 roku (5 lat gazowych). W wyniku jego zawarcia PGNiG S.A. będzie na kolejne lata strategicznym dostawcą paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej ORLEN w Polsce. Szacowana wartość Kontraktu Indywidualnego w okresie 5 lat może wynieść ponad 7 mld PLN (wg bieżących warunków rynkowych).
Postanowieniami Kontraktu Indywidualnego zostanie  rozwiązana umowa zawarta 2 czerwca 1997 roku pomiędzy PKN ORLEN S.A. a PGNiG S.A. na dostawy gazu ziemnego do Zakładu Produkcyjnego w Płocku („Umowa z 1997 roku”), która miała obowiązywać do końca doby gazowej 30 września 2017 roku.

Kontrakt Indywidualny zostanie zawarty pod warunkiem, że Rada Nadzorcza PGNiG S.A. zaakceptuje jego warunki oraz rozwiązana zostanie, za porozumieniem stron, umowa pomiędzy Anwil S.A. i PGNiG S.A. na sprzedaż gazu ziemnego, obowiązująca od 14 stycznia 1999 roku na czas nieokreślony.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.