Nr 255/2016  |  08-11-2016

Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2017 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2017 roku.
 
1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:
- Za IV kwartał 2016 roku 26 stycznia 2017 roku.
- Za I kwartał 2017 roku  27 kwietnia 2017 roku.
- Za III kwartał 2017 roku  19 października 2017 roku.
 
Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami) („Rozporządzenie”).
 
Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2017 roku nie będzie publikowany.
 
2. Skonsolidowany raport półroczny za 2017 rok zostanie opublikowany 21 lipca 2017 roku.
 
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.3 Rozporządzenia.
 
3. Raporty roczne za 2016 rok zostaną opublikowane w następującym terminie:
 
- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2016 rok 23 marca 2017 roku.
- jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2016 rok   23 marca 2017 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.