Nr 276/2016  |  15-12-2016

Wybór Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy PKN ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 5 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 roku wybrała spółkę pod firmą „Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”, z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła 22, 00-133 Warszawa, jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKN ORLEN za lata obrotowe 2017 i 2018, oraz przeprowadzenia przeglądów jednostkowych sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKN ORLEN za I i III kwartały oraz pierwsze półrocza 2017 i 2018 roku (z możliwością przedłużenia współpracy na kolejne okresy pod warunkiem zgody Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.).

Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.