Nr 279/2016  |  20-12-2016

Zmiana do porządku obrad NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 24 stycznia 2017 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 24 stycznia 2017 roku wprowadzono nowy punkt „zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o dostarczony do Spółki 20 grudnia 2016 roku, wniosek Ministra Energii, działającego w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Minister Energii uzasadnił swój wniosek koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki. Projekty uchwał do nowego punktu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponowane przez Ministra Energii, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 267/2016 z 5 grudnia 2016 roku oraz raport bieżący nr 268/2016 z 5 grudnia 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.