Nr 12/2021  |  23-01-2017

Informacja o wynikach finansowych spodziewanych w raporcie kwartalnym PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2016 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”), w ramach prac nad raportem kwartalnym PKN ORLEN S.A. za czwarty kwartał 2016 roku informuje, że wybrane dane finansowe mogą się różnić od podanych przez Spółkę estymacji w raporcie bieżącym nr 275/2016 z 15 grudnia 2016 roku dotyczącego strategii rozwoju PKN ORLEN na lata 2017-2021. Szczegóły przedstawiono poniżej w Tabeli 1.
 
Tabela 1. Dane finansowe
Dane finansowe
Bieżący szacunek wykonania 2016
Estymacja wykonania
2016
(na bazie raportu bieżącego nr 275/2016 z 15 grudnia 2016 roku)
EBITDA LIFO *)
(mld PLN)
9,4
8,3
Nakłady inwestycyjne
(mld PLN), w tym:
4,7
5,1
Rozwój
2,7
3,0
Dźwignia finansowa
11,5%
18%
*) zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów oraz przed wpływem zmian netto odpisów aktualizujących wartość aktywów rzeczowych Grupy Kapitałowej ORLEN
 
Powyższe zmiany dotyczą głównie segmentu downstream i uwzględniają ujęte w EBITDA LIFO w 4 kwartale 2016 roku odszkodowanie od ubezpieczycieli z tytułu awarii instalacji do produkcji etylenu z sierpnia 2015 roku w Grupie Unipetrol w wysokości 0,3 mld PLN, które nie było uwzględnione w estymacji wykonania 2016 roku podanej 15 grudnia 2016 roku.
 
Ponadto PKN ORLEN S.A. informuje, że w ramach prac nad raportem kwartalnym PKN ORLEN S.A. za czwarty kwartał 2016 roku, zgodnie z przepisami MSR 36 „utrata wartości aktywów”, zidentyfikowano przesłanki i przeprowadzono testy na utratę wartości aktywów rzeczowych wynikające z przyjęcia nowej strategii rozwoju PKN ORLEN na lata 2017-2021. Według bieżących szacunków dodatni wpływ rozwiązania netto odpisów aktualizujących wartość aktywów rzeczowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ORLEN wyniesie około 0,2 mld PLN.
 
Dodatni wpływ aktualizacji netto odpisów na finansowy majątek trwały w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A. szacowany jest na około 0,6 mld PLN. Kwota powyższa zostanie rozpoznana w ramach działalności finansowej i wyeliminowana w ramach procedur konsolidacyjnych, tym samym nie wpłynie na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ORLEN.
 
Powyższe szacunki będą podlegały badaniu w ramach audytu sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej ORLEN za rok 2016, z tego powodu mogą ulec zmianom.
 
Patrz także: raport bieżący nr 234/2014 z 23 lipca 2014 roku oraz raport bieżący nr 275/2016 z 15 grudnia 2016 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.