Nr 13/2017  |  23-01-2017

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii zgłosił uzupełnienie projektów uchwał NWZ PKN ORLEN S.A. dotyczących zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w uzupełnieniu wniosku złożonego na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Podjęcie uchwał w tych sprawach stanowi punkty 6 i 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., zwołanego na dzień 24 stycznia 2017 roku.

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Dostępne są także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 267/2016 z 5 grudnia 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.