Nr 17/2017  |  25-01-2017

Aktualne informacje o elektrowni gazowo-parowej we Włocławku

PKN ORLEN S.A. informuje, że przekazanie przez konsorcjum firm (General Electric International Inc. działającym poprzez General Electric International S.A., oddział w Polsce i SNC-LAVALIN POLSKA sp. z o.o.) („Wykonawca”) elektrowni gazowo-parowej we Włocławku („Elektrownia”) do eksploatacji spodziewane jest w drugim kwartale 2017 roku. Aktualnie trwa postój Elektrowni, a Wykonawca przeprowadza zdiagnozowane wcześniej naprawy. Po ich zakończeniu nastąpią pomiary gwarancyjne i ruch próbny, a następnie Elektrownia zostanie przekazana przez Wykonawcę do PKN ORLEN do eksploatacji.

Patrz także: raport bieżący nr 241/2012 z 30 listopada 2012 roku, raport bieżący nr 249/2012 z 4 grudnia 2012 roku, raport bieżący nr 129/2015 z 16 września 2015 roku, raport bieżący nr 181/2016 z 30 czerwca 2016 roku oraz nr 197/2016 z 19 lipca 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd PKN ORLEN S.A.