Nr 19/2017  |  26-01-2017

Zmiana daty publikacji raportu rocznego PKN ORLEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej ORLEN za 2016 rok

PKN ORLEN S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu okresowego PKN ORLEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej ORLEN za 2016 rok. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN oraz jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2016 rok zostaną opublikowane 15 marca 2017 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu PKN ORLEN S.A. za rok 2016 roku ustalony był na 23 marca 2017 roku.
 
Ponadto PKN ORLEN S.A. informuje, że skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie opublikowane 15 marca 2017 roku.
 
Poniżej został zamieszczony pełen aktualny kalendarz terminów publikacji raportów okresowych w 2017 roku.
 
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Za 4. kwartał 2016 roku: 26 stycznia 2017 roku.
- Za 1. kwartał 2017 roku: 27 kwietnia 2017 roku.
- Za 3. kwartał 2017 roku: 19 października 2017 roku.
 
Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami) („Rozporządzenie”).
 
Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2017 roku nie będzie publikowany.
 
2. Skonsolidowany raport półroczny za 2017 rok: 21 lipca 2017 roku.
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.3 Rozporządzenia.
 
3. Raporty roczne za 2016 rok:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2016 rok: 15 marca 2017 roku
- Jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2016 rok: 15 marca 2017 roku.
 
4. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej: 15 marca 2017 roku
 
Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.