Nr 35/2017  |  14-03-2017

Zmiana odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych w raporcie jednostkowym PKN ORLEN S.A. za 2016 rok

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku prowadzonego przez KPMG Sp. z o.o. badania jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za 2016 rok, szacunek wartości odzyskiwalnej akcji ORLEN Lietuva ujęty w tym sprawozdaniu ulegnie zmianie w porównaniu z danymi PKN ORLEN S.A. zawartymi w raporcie kwartalnym za czwarty kwartał 2016 roku, opublikowanym 26 stycznia 2017 roku.
W jednostkowym sprawozdaniu PKN ORLEN S.A. za 2016 rok odwrócenie odpisu aktualizującego wartość akcji ORLEN Lietuva zwiększy się w porównaniu z danymi zaprezentowanymi w raporcie za czwarty kwartał 2016 roku o 549 mln PLN i łącznie w 2016 roku wyniesie 1 150 mln PLN. 
Korekta dotyczy eliminacji planowanej na pierwsze półrocze 2017 roku wypłaty dywidendy z zysku ORLEN Lietuva z kalkulacji wartości odzyskiwalnej akcji ORLEN Lietuva.
Jednocześnie Spółka informuje, iż wypłata powyższej dywidendy może stanowić przesłankę do przeprowadzenia testów na utratę wartości akcji ORLEN Lietuva i skutkować koniecznością ujęcia odpisu aktualizującego w okresach przyszłych. 

W rezultacie zysk netto w jednostkowym sprawozdaniu PKN ORLEN S.A. za 2016 rok wyniesie 5 364 mln PLN. Powyższa korekta nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za 2016 rok, tym samym dane skonsolidowane zaprezentowane w raporcie za czwarty kwartał 2016 roku nie ulegną zmianie.

PKN ORLEN S.A. opublikuje skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2016 rok w dniu 15 marca 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd PKN ORLEN S.A.