Nr 7/2017  |  09-01-2017

Nationale-Nederlanden OFE zgłosił projekty uchwał NWZ PKN ORLEN S.A. dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił dwa projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
- w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz
- w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwał w tych sprawach stanowi odpowiednio punkt 6 i 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., zwołanego na dzień 24 stycznia 2017 roku.
 
Projekty uchwał i uzasadnienie do nich stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Dokumenty dostępne są także na stronie internetowej Spółki pod adresem w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.
 
Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.