Nr 87/2017  |  29-06-2017

Pan Wiesław Protasewicz złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 29 czerwca 2017 roku Pan Wiesław Protasewicz złożył w Spółce oświadczenie o rezygnacji z dniem 29 czerwca 2017 roku z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. wskazując jako uzasadnienie fakt kandydowania do składu Zarządu PKN ORLEN S.A.

Pan Wiesław Protasewicz pełnił funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Był także członkiem Komitetu Audytowego oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.